ਈਜੀ ਟਰੱਕਇੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਵੇਗਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਿਸਟਮ

ਡੋਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ

ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ

ਮੈਨੂਅਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟਲੇਮੈਂਟਸ

ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਿਸਟਮ

ਸਭ ਕੁਝ ਔਨਲਾਈਨ

ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖਰਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ

ਆਸਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟਲੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ

easy trucking
ਸਾਡਾ ਵਰਕਫਲੋ
easy trucking
ਲੀਜ਼ਡ ਆਪਰੇਟਰ
easy trucking
ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ
easy trucking
easy trucking
ਫਲੀਟ ਮੈਨੇਜਰ
easy trucking
ਬਰੋਕਰ
easy trucking
ਡਿਸਪੈਚ
easy trucking
ਟਰੱਕ ਡਿਸਪੈਚਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ